Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên với những đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trước những vận hội mới, thời đại công nghệ 4.0 tiến tới xây dựng chính phủ
điện tử đã tạo ra cho nước ta nhiều cơ hội to lớn, được tiếp cận trang thiết bị máy
móc hiện đại, vật tư tiền vốn, khoa học, công nghệ và kinh nghiệm quản lý nhưng
đồng thời cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, nhất là các thế lực thù địch
chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực nhất là tình hình biển đông và hải đảo nên
đòi hỏi công tác xây dựng Đảng trong mỗi chi bộ, đơn vị luôn đặt lên hàng đầu và là
nhiệm vụ trọng tâm không thể tách rời cùng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trước
tình hình đó, chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giáo dục
đảng viên, quần chúng nhận thức đúng tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác cách
mạng, phản bác những luận điệu sai trái, thể hiện tinh thần yêu nước trong khuôn
khổ pháp luật, đồng thời tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, đấu tranh chống
các biểu hiện tiêu cực, quan liêu tham nhũng… bằng nhiều hình thức như cử 100%
đảng viên tham gia các buổi học tập Nghị quyết, các đợt sinh hoạt chính trị do Huyện
ủy tổ chức, tổ chức tốt việc sinh hoạt Chi bộ định kỳ thông qua đó quán triệt, triển
khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quán triệt các văn bản, quan điểm
chính thống của Đảng và Nhà nước ta về tình hình Biển đông, những thông tin thời
sự trong và ngoài nước.
Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong thời gian qua qua Đảng
viên và quần chúng đã có nhận thức đúng đắn, nắm vững những quan điểm đường
lối, chủ trương và các nghị quyết của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của
Đảng, tiên phong, gương mẫu trong công tác chuyên môn cũng như sinh hoạt, giữ
gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, lập trường tư tưởng chính trị
vững vàng. Chi bộ tổ chức thường xuyên nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình,
kịp thời phát hiện uốn nắn những nhận thức lệch lạc do đó, không có Đảng viên vi
phạm điều lệ Đảng hoặc vi phạm những điều đảng viên không được làm, thực hiện
tốt mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Qua kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên
hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 1 đến 02 đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong những năm qua Chi bộ đã tổ chức thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề
với những nội dung phong phú về công tác chuyên môn, công tác xã hội và công tác
khác… Trong đó chú trọng của Chi bộ là các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội và
đạo đức cách mạng.
Chi bộ chú trọng việc học tập và làm theo “Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí
Minh” theo chỉ thị 05 -CT/TW và nghị quyết TW 4 khóa 12 của Bộ chính trị. Ngay
từ đầu năm, các đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh và theo kế hoạch của chi bộ, hằng tháng đảng viên được phân công báo
cáo kết quả làm được trong tháng về việc noi gương Bác trong sinh hoạt, công tác để
Chi bộ nhận xét đánh giá. Qua đó đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công

tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của đảng viên, cán bộ CC và NLĐ
trong chi bộ. Mỗi đảng viên, quần chúng hằng năm đều cam kết tham gia học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những công việc cụ thể hằng ngày
qua đó đã nâng cao nhận thức về chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống
theo tấm gương đạo đức của Bác.
Trong công tác thi hành điều lệ Đảng và chương trình kế hoạch kiểm tra, giám
sát của UBKT huyện ủy, hàng năm Chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát
đảng viên chấp hành điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra được tập trung vào việc chấp
hành Điều lệ đảng, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, việc chấp hành Quy định 76
của Bộ Chính trị (nay là QĐ 213) về đảng viên giữ mối liên hệ thường xuyên với
cấp ủy nơi cư trú và thực hiện quy định của BCT về những điều đảng viên không
được làm. Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ dần đi vào nề nếp, chất lượng được
nâng lên. Qua kiểm tra giám sát chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình công tác,
sinh hoạt, việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước của đảng viên và gia đình, mối quan hệ của đảng viên với cấp ủy nơi cư
trú và với quần chúng để kịp thời phát hiện vi phạm chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.
Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết đảng viên đều gương mẫu thực hiện tốt các
nội dung yêu cầu kiểm tra, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp
luật Nhà nước, không có đảng viên nào vi phạm điều lệ Đảng hoặc vi phạm chủ
trương, chính sách, phạm pháp luật của Nhà nước, năm 2018, có 01 Đảng viên có
những sai phạm về lối sống cá nhân nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật nên Chi bộ
xử lý bằng hình thức kiểm điểm nhắc nhở trước Chi bộ.
Tuy nhiên, trong những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh cũng như công tác kiểm tra giám sát đảng viên trong chị bộ
chủ yếu trên cơ sở giám sát thông qua cá hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, chấp
hành đường lối chủ trương, chính sách và thông qua báo cáo của cán bộ, đảng viên là
chủ yếu. Chi bộ chưa tìm hiểu lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cấp ủy địa phương, dân
cư trên địa bàn cư trú về mối liên hệ của Đảng viên, quần chúng cũng như các hoạt
động của Đảng viên ở địa phương.
Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ và đặc biệt công tác
kiểm tra giám sát đi vào nề nếp, thực chất và có hiệu quả, trong thời gian qua Chi bộ
đã mạnh dạn đổi mới về phương pháp kiểm tra giám sát về việc Đảng viên chấp hành
điều lệ, giám sát Đảng viên trong việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong
cách Hồ Chí Minh. Cụ thể:
Trong công tác học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thực tế những năm qua, cán bộ, đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra bằng
những việc làm cụ thể trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt tại đơn vị và
gia đình. Báo cáo hằng tháng những công việc mà đảng viên đã học tập theo Bác từ
năm 2016 đến năm 2020. Để tạo được điểm mới và thực hiện đồng bộ sôi nổi trong
chi bộ, năm 2021, cấp ủy chi bộ đã thống nhất chọn một lĩnh vực cụ thể để học tập
theo Bác đó là sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao thay thế cho việc từng đảng viên
hằng tháng báo cáo việc làm theo Bác của mình. Nội dung này đã được thảo luận bàn

bạc và được các đảng viên nhiệt tình hưởng ứng. Theo đó chi bộ đã ban hành kế
hoạch và phân công nhiệm vụ cho các Đảng viên. Sau giờ làm việc hằng ngày, cán
bộ, đảng viên trong đơn vị đã tham gia tập luyện các môn thể thao như cầu lông,
bóng bàn, đá cầu….nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể đơn vị và giải tỏa căng thẳng
mệt mỏi sau giờ làm việc.
Trong công tác kiểm tra, giám sát: Hằng năm, công tác kiểm tra giám sát cũng
như đánh giá chất lượng Đảng viên chủ yếu dựa trên báo cáo của Đảng viên và nhận
xét đối với cấp ủy địa phương của từng đảng viên. Năm 2021, Chi bộ đã phân công
đồng chí phó bí thư và chi ủy viên trực tiếp đến các Chi ủy nơi đảng viên cư trú tìm
hiểu, tham khảo, lắng nghe ý kiến của cấp ủy và nhân dân trên địa bàn cư trú về
những mặt tốt, mặt hạn chế của Đảng viên trong tư tưởng, đạo đức lối sống, việc giữ
mối liên hệ và sinh hoạt với hàng xóm láng giềng, gia đình, về học tập và làm theo tư
tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.
Qua ý kiến của cấp ủy các chi bộ nơi có những đảng viên thuộc diện kiểm tra
giám sát năm 2021, các cấp ủy địa phương đều đánh giá nhận xét về đạo đức lối sống
của các Đảng viên là tốt, không có biểu hiện vi phạm gì. Về việc giữ mối liên hệ với
tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú các đảng viên đã thực hiện đúng các quy định
76, 213 của Bộ chính trị, không có đảng viên vi phạm hay không tham gia sinh hoạt.
Các đảng viên đã tham gia tốt việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách
Hồ Chí Minh, cũng như các hoạt động, phong trào và đóng góp nhiều ý kiến cho địa
phương.
Thực hiện kết luận số 01-Kl/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục
thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ Tòa án đã quán triệt, tập
trung ở 3 nội dung: “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên”
Bằng những việc làm cụ thể, những hoạt động mang tính khả khi, hiện thực và
nêu gương trong cán bộ đảng viên, chi bộ đã không ngừng đổi mới nội dung hoạt
động thông qua các chủ đề xây dựng hằng năm về công tác xây dựng Đảng, thực
hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.
Để xây dựng chi bộ vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu chính
là giáo dục tốt về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cũng như việc chấp hành chủ
trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong thời gian đến, chi bộ cần
thực hiện các giải pháp sau:
Hằng năm xây dựng một chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
Đồng thời duy trì các hoạt động đã thực hiện để tạo một nền tảng xuyên suốt trong cả
quá trình.
Tiếp tục liên hệ trực tiếp với cấp ủy địa phương, nơi đảng viên giữ mối liên hệ
với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú để thông tin, trao đổi nắm bắt những ưu
khuyết điểm của đảng viên trong chi bộ nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những
biểu hiện sai trái, lệch lạc nếu có.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch và đột xuất (khi
có những thông tin hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên). Nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm giữ nghiêm việc chấp hành nguyên
tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, Điều lệ Đảng; các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật
của Nhà nước và quy chế hoạt động của Chi bộ và cơ quan.
Thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện uốn nắn những thiếu sót,
những biểu hiện sai trái, xử lý nghiêm những đảng viên có vi phạm, chấp hành
nghiêm chế độ thống tin về công tác kiểm tra, giám sát.
Với những giải pháp và quyết tâm thực hiện có hiệu quả trong công tác xây dựng
Đảng và học tập làm theo Bác, trong thời gian tới, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện
Duy Xuyên cố gắng xây dựng và hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Người viết bài : Thẩm phán- Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ TỘI “TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” TRÊN THỰC TIỄN

1. Nguyên tắc chung trong việc xử lý các loại tội phạm về ma túy: …

X