Hành động chung tay đẩy lùi COVID-19 năm 2021.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid 19”và kế hoạch triển
khai lời kêu gọi của Ban thường trực mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam,
UBMTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên đã triển
khai tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng
đồng, chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, ngành y tế và của chính quyền
địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid -19. Cán bộ công chức người lao
động trong đơn vị đã ủng hộ 2.070.000đ vào quỹ phòng chống Covid của UBMTTQ
Việt Nam huyện Duy Xuyên
Đồng thời trong ngày 03/8/2021, thông qua nhóm thiện nguyện tại Thị trấn
Nam Phước, bằng nguồn kinh phí đống góp của cán bộ, công chức, đơn vị đã trao
tặng 6 thùng nước uống và 1.000.000đ để ủng hộ mua xăng, góp phần động viên,
giúp sức cho những người ở miền Nam về quê trên đoạn đường qua khu vực Thị trấn
Nam Phước.

Hy vọng chút đóng góp nhỏ nhoi của cán bộ công chức Tòa án nhân dân
huyện Duy Xuyên là nguồn động lực to lớn thúc đẩy cho hoạt động phòng chống
dịch bệnh tại địa phương và ấm lòng những người xa quê đang trên hành trình về với
quê hương.

Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sinh hoạt chuyên đề và bài viết của Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện công văn số 09-CV/BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo 35 huyện Duy …

X