Sinh hoạt chuyên đề

Ngày 18/5/2021, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên đã tổ chức sinh
hoạt chuyên đề về “Nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong việc bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không
gian mạng”.
Đồng chí Trần Mạnh Dũng, Phó bí thư chi bộ, Phó chánh án chủ trì buổi sinh
hoạt đã chỉ đạo, quán triệt trong Đảng viên, cán bộ về những nội dung theo tinh thần
của công văn số 03-CV/BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban chỉ đạo 35 huyện Duy Xuyên,
cẩn trọng khi tham gia mạng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên
tạc, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ của các thế lực thù địch, phản động, cơ
hội chính trị là rất cần thiết, cán bộ đảng viên cần chia sẻ và học tập tư tưởng, hành
động trên các trang mạng xã hội chính thống được Đảng và chính quyền khuyến
khích tham gia.
Đồng thời tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, đảng viên truy cập vào các trang
mạng chính thống của Trung ương, của tỉnh và huyện như: Hương
SenViet:http://www.facebook.com/HUONGSEN.VIET.2018;
TRELÀNG:http://www.facebook.com/ThongtinQuangNamnews; Công an Quảng
Nam:http://www.facebook.com/policequangnam;
Qpcl Qnam: http://www.facebook.com/qptdqnam ;
Công an huyện Duy Xuyên:http://www.facebook.com/conganduyxuyen.

Quan cảnh buổi sinh hoạt

Người viết bài: TP Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thời điểm thực hiện quyền phản tố của bị đơn, những vướng mắc trong quá trình áp dụng.

1. Quy định của pháp luật: Theo quy định tại Điều 72 Bộ luật tố …

X