Sinh hoạt chuyên đề và bài viết của Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện công văn số 09-CV/BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo 35 huyện Duy Xuyên về việc tổ chức nghiên cứu, học tập bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên giao cho cấp ủy nghiên cứu những nội dung đề đề xuất chi bộ về phương pháp tổ chức sinh hoạt.

Ngày 24/8/2021 chi bộ tiến hành sinh hoạt nội dung 2 bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thành phần tham gia gồm 11 đảng viên, CBCC trong đơn vị do đồng chí Nguyễn Minh Quốc chủ trì. Sau khi triển khai bài viết, chi bộ đã tiến hành thảo luận, trình bày ý kiến theo nhận thức cá nhân về bài phát biểu. Đồng thời chi bộ cũng đã kết hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề 3 theo kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021 với nội dung: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao”.

Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Một số yêu cầu và giải pháp để thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách Tư pháp Hình sự ở Việt Nam hiện nay.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005, của Bộ Chính trị …

X